Partnerzy

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest instytucją proponującą Program promocyjny „Europejskie Mięso – tradycja, jakość i smak”.
Ta ogólnopolska organizacja skupia właścicieli zakładów branży mięsnej, a celem Stowarzyszenia jest jednoczenie środowiska branżowego oraz reprezentacja i ochrona interesów zrzeszonych członków. SRW aktywizuje rzeźników i wędliniarzy do rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego, wdrażania nowej technologii oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszenie stale i rytmiczne przekazuje wszystkim swoim członkom informacje, co pozwala na dotrzymywanie kroku najlepszym w zmieniającej się gospodarce.

Od grudnia 1998 roku SRW jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy w Brukseli. Skupia ono rzeźników i wędliniarzy z krajów UE, reprezentując ich interesy przed Komisją Europejską oraz opiniuje projekty rozwiązań w Parlamencie Europejskim.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy:
 • reprezentuje interesy swoich członków w tym również członków wspierających,
 • współuczestniczy w tworzeniu prawa, poprzez konsultacje projektów aktów prawnych i inicjuje nowe zapisy korzystne dla branży,
 • promuje polskie mięso i jego przetwory w kraju i zagranicą,
 • dostarcza swoim Członkom informacji o polityce i programach Unii Europejskiej w tym wszelkich programach pomocowych,
 • stwarza członkom możliwość integracji oraz wymiany doświadczeń z prowadzenia działalności w branży mięsnej,
 • inicjuje współpracę międzynarodową firm branżowych, również poprzez współpracę z zagranicznymi organizacjami branżowymi,
 • organizuje seminaria oraz sympozja, na których Członkowie SRW mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami branży mięsnej
 • udziela wsparcia i pomocy Członkom w trudnych sytuacjach,
 • utrzymuje i rozwija tradycję rzeźniczo-wędliniarską oraz nawiązuje do chlubnych wielowiekowych swoich tradycji (przykładem może być stałe wspieranie finansowe i rzeczowe Muzeum Przemysłu Mięsnego).
Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego, powołana w 1990 r. do stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej, od 1 maja 2004 roku jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym.

ARR jako agencja płatnicza - po uzyskaniu akredytacji - administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Bezpośrednie stosowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w Polsce oznacza, że programy interwencyjne uruchamiane są w przypadkach określonych w prawodawstwie UE bądź decyzją Komisji Europejskiej podejmowaną po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach rolnych.
Struktura Unii Europejskiej obejmującej swym zakresem branżę mięsną

W Parlamencie Europejskim są dwie Komisje, które obejmują swym zakresem mięso:
 • Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o.

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o. Jest organem wdrażającym program informacyjno-promocyjny „Europejskie Mięso – tradycja, jakość, smak”.

Działalność KIG Centrum Promocji Sp. z o. o. ma na celu kompleksowe wspieranie promocji i handlu zagranicznego, w szczególności rozwoju eksportu. Działalność Centrum obejmuje doradztwo eksportowe, organizację targów, wystaw zagranicznych, kampanii reklamowych, misji handlowych, seminariów, specjalistycznych warsztatów szkoleniowych i konferencji.

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp z o. o. powstała w 2000 roku jako spółka zależna Krajowej Izby Gospodarczej - głównej instytucji samorządu gospodarczego w Polsce, która za pośrednictwem zrzeszonych w niej organizacji skupia ok. 500 tys. przedsiębiorstw.

Centrum Promocji zrealizowało szereg projektów pro-eksportowych i szkoleniowo-doradczych, Polskich Wystaw Narodowych za granicą na zlecenie Ministerstwa Gospodarki RP oraz polskich wystąpień na wystawach branżowych w Europie, Azji i Afryce. Centrum Promocji jest także wykonawcą akredytowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania proeksportowych projektów promocyjnych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.
MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.