GMP

GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) czyli Dobra Praktyka Produkcyjna, to zbiór działań zdefiniowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu. Ma na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji – od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji wyrobów gotowych. Pozwala więc na eliminowanie wszelkich sytuacji grożących zanieczyszczeniem wyrobu obcymi substancjami i ciałami chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą mikroflorą.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej w większości branż, w których ich stosowanie jest obowiązkowe, mają na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom końcowym wyrobu gotowego.

Jedną z nadrzędnych zasad GMP jest wykluczenie z procesów produkcyjnych wszelkich działań przypadkowych i zapewnienie, aby te procesy przebiegały zgodnie ze ściśle określonymi wymaganiami w formie np. instrukcji i procedur.

Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do jakości produktu wytworzonego w zakładzie, w którym stosowane są Dobre Praktyki Produkcyjne.

Zasady GMP bez względu na branżę, dotyczą głównie:

 • personelu realizującego poszczególne działania;
 • pomieszczeń w których realizowane są procesy;
 • wyposażenia używanego w ramach procesów;
 • materiałów wyjściowych i opakowaniowych;
 • realizacji procesu produkcji zgodnie ze zdefiniowanymi jednoznacznie regulacjami;
 • produktu gotowego;
 • laboratorium kontroli jakości;
 • odpadów;
 • kooperacji (podwykonawstwa);
 • postępowania w przypadku reklamacji oraz postępowania w przypadku potrzeby wycofania wyrobu z rynku;
 • audytu wewnętrznego;
 • dokumentacji GMP.

Wymagania odnośnie Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP przedstawiane są w różnego typu dokumentach, między innymi Rozporządzeniach WE (prawodawstwo unijne), rozporządzeniach krajowych oraz normach międzynarodowych. W branży spożywczej jest to Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.).

Działania GMP to najkrócej ujmując działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wykorzystywane przez system zarządzania HACCP.

MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.