GHP

GHP (GOOD HYGIENE PRACTICE) czyli Dobra Praktyka Higieniczna, to spisane reguły dotyczące spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji i obrotu żywnością w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności. Każdy zakład wytwórczy bez względu na profil produkcji i jej wielkość jest zobowiązany ściśle wypełniać wszystkie zebrane aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań sanitarnych.

Dobra Praktyka Higieniczna obejmuje kilka obszarów, ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie celu jakim jest bezpieczeństwo żywności, są to:

  • stan sanitarny otoczenia zakładu i jego infrastruktury;
  • Stan sanitarny budynków zakładu, pomieszczeń i ich układ funkcjonalny;
  • stan sanitarny maszyn i urządzeń;
  • skuteczność mycia i dezynfekcji;
  • zaopatrzenie w wodę;
  • kontrola odpadów i ścieków;
  • zabezpieczenie przed szkodnikami;
  • szkolenie personelu;
  • stan sanitarny transportu;

Każde przedsiębiorstwo i firma działająca w przemyśle żywnościowym ma obowiązek wobec prawa do opracowania własnego zakładowego programu, kodeksu czy dla kilkuosobowych firm - instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej. W zależności od wielkości firmy znajdują się tam procedury i instrukcje stosowanych w danej firmie technik i metod pracy oraz zalecenia dotyczące higieny w odniesieniu do opisanych wcześniej wymogów gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie określonych w nich czynności.

Procedury i instrukcje są ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników. Istotną rzeczą jest dokumentowanie działań związanych z GHP, gdyż sprawny system zapisów dotyczących wcześniej opisanych elementów, pozwala na udowodnienie, że wszystkie z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności działania są odpowiednio realizowane.

Działania GHP to działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wykorzystywane przez system zarządzania HACCP.

MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.